Am Bratach No. 250
August 2012
editor@bratach.co.uk

 

Litir bhon a’Cheathramh
le Alasdair MacMhaoirn

Beag air bheag tha pròiseact air a bhith a’ dol ann an Sean Eaglais na Paraiste, ann an Eadar Dùn, ann an Siorrachd Rois. ’S ann fo stiùireadh Reay Clark agus Urras Eaglais Eadar Dùn a tha e. Fhuair mi fhìn brath mun phròiseact bho charaid agam, Primrose Richards. Tha mi fhìn is Primrose a’ dol air ais fada, agus abair gur e boireannach a th’ innte a tha air leth fiosrachail mu eachdraidh Cloinn ’Ic Aoidh. Co-dhiù, ’s ann aig Mgr Clarke a bha a’ bheachd sa chiad dol-a-mach. ’S ann a Earabol a bha sinnsearachd Mgr Clarke, agus tha deagh chuimhn’ agam air Ailig Seòras MacAoidh, nach mairinn, gam moladh. Mus téid sinn dhan phròiseact ge-tà, tha beagan fiosrachadh a dhith.

Little by a little an interesting project has been taking place in Edderton’s Old Parish Church, Ross-Shire, under the guidence of Reay Clarke and the Edderton Parish Church Preservation Trust. I found out about the project through an old friend, Primrose Richards. Primrose and I go back a long way, and she is a person who is wonderfully well informed on the history the Mackays. Even here there is a connection as Mr Clarke’s family were from Eriboll. I well remember the late Alick George Mackay, Melness, praising them. However, before returning to the project itself, a little background is needed.

Uair air choreigin sna meadhan aoisean, chaidh ainmean chraobhan a chur air litrichean an abideil ann an Gàidhlig. Smaoinich Mgr Clarke gum biodh e sònraichte math nan robh craobhan air an cur mu chuairt na h-eaglais a bha a’ riochdachadh nan litrichean ann an Eadar Dùn! Sin ri ràdh: Eadha, Ailm, Darach, Ailm, Ruis, agus Darach, Ur, Nuin.
At sometime in the Middle Ages, the names of trees became associated with the letters of the Gaelic alphabet. Mr Clarke thought it would be interesting if trees were planted in the Old Parish Church to spell Edderton in Gaelic, Eadar Dùn. The trees are (in their Gaelic order) Aspen, Elm, Oak, Elm, Elder, and then Oak, Yew, Ash.

Chaidh na craobhan a chur, agus bho chionn goirid fhuaradh airgead bho Chomunn na Gàidhlig agus Comhairle Coimhearsnachd Eadar Dùn, agus chaidh soidhnichean a chur an-àird air gach craoibh. A bharrachd, tha soidhnichean ann air eachdraidh na eaglais fhèin, air clach shnaidhte bho linn nan Cruinneach, agus air a’ Chùbaid airson searmonachadh taobh a-muigh. Cuideachd, tha planaichean ann airson faidhlichean fuaim a bhith ann airson daoine gun Ghàidhlig. ’S docha gur ann tro ab-fon a dh’obraicheas iad. Meal-a-naidheachd dha Mgr Clarke, Primrose agus dhan Urras uile gu lèir. ’S math a bhith a’ faicinn dìleab na Gàidhlig sa sgìre.

The trees were planted and recently funding was obtained from Comunn na Gaidhlig and the Edderton Community Council to erect bilingual signs for each tree. As well as the trees, signs are there with a short note about the church itself, the Pictish stone there, and the outdoor Preaching Ark. In addition there are plans to have sound facilities available for people to hear the Gaelic on the signs. This may be arranged through phone apps. Congratulations Mr Clarke, Primrose and to the Trust. It is great to see the area’s Gaelic heritage coming forward.

Chunnaic mi anns na pàipearan gu bheil Disney air sùil a thoirt air a’ Ghaidhealtachd, agus gum bi fiolm Brave a’ tighinn a-mach dhan mhòr-shluagh a dh’aithghearr. Choimhead mi air trailers air YouTube, agus chòrd iad rium glan agus bu chaomh leam fhaicinn uaireigin. Nach eil e iongantach mar a tha gnothaichean bhon a’ Ghaidhealtachd a-nis a’ riochdachadh Alba uile gu lèir, fiu ’s ann an cartùn mar seo. Gu ìre bha Braveheart dhen aon seòrsa. Anns gach fiolm tha “Brave” san tiotal. Saoil an e sin ìomhaigh na h-Alba san t-saoghail mhòr? A bheil Albannaich dha-rìribh cho calma sa tha an ìomhaigh ag innse dhuinn? An-dràsta chan eil iad eadhan os cionn an dùthaich aca fhèin. Gun tig an latha nuair a thèid sin atharrachadh!

I’ve read in the newspapers that Disney has turned its attention to the Highlands and the film Brave will be released shortly. I’ve seen trailers on YouTube and I have to admit that it looked like good fun and I’d like to see it sometime. Isn’t it interesting that Gaelic’s material culture has come to represent Scotland, even in a cartoon! Braveheart was much the same and in both films the word Brave is prominent in the title. I wonder is this the primary image that the world associates with Scotland? Are Scots really so brave as suggested? At present they don’t even run their own country. May the day come when that changes!

Mus fhalbh mi, bu chaomh leam cantainn cho duilich a bha mi nuair a theirig Ailig Seòras. ’S fìor brad duine a bh’ ann, a rinn na b’ urrainn dha airson na Gàidhlig. ’S ann oirnn fhìn a-nis a tha an t-uallach.

To finish, I would like to say just how much Alick George will be missed. He was a wonderful man in so many ways, who did what he could for Gaelic. That responsibility now lies with us.

CLICK to buy a postal subscription online

Go back to Home Page